నిజాం మత రాజకీయాలకు కేసీఆర్ ప్రభుత్వ పరిపాలన నిదర్శనం. స్వామి పరిపూర్ణానంద హైదరాబాద్ బహిష్కరణ మానవహక్కుల ఉల్లంఘణ. ఇది యావత్ హిందూ సమాజం పై దాడి. ప్రభుత్వం వోట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలకు పెద్ద పీఠ వేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అర్ధరాత్రి నిర్ణయాన్ని బీజేపీ తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది.

నిజాం మత రాజకీయాలకు కేసీఆర్ ప్రభుత్వ పరిపాలన నిదర్శనం. స్వామి పరిపూర్ణానంద హైదరాబాద్ బహిష్కరణ మానవహక్కుల ఉల్లంఘణ. ఇది యావత్ హిందూ సమాజం పై దాడి. ప్రభుత్వం వోట్ బ్యాంక్ రాజకీయాలకు పెద్ద పీఠ వేసింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అర్ధరాత్రి నిర్ణయాన్ని బీజేపీ తీవ్రంగా ఖండిస్తోంది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *