“సంపర్క్ ఫర్ సమర్థన్” కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు కరీంనగర్ వాసి, సంస్కృత పండిత అవార్డు గ్రహీత శ్రీ భాష్యం విజయ సారథి గారిని కలిసి 4 సంవత్సరాలలో నరేంద్రమోది గారి ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాల గురించి వివరించటం జరిగింది.

“సంపర్క్ ఫర్ సమర్థన్” కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు కరీంనగర్ వాసి, సంస్కృత పండిత అవార్డు గ్రహీత శ్రీ భాష్యం విజయ సారథి గారిని కలిసి 4 సంవత్సరాలలో నరేంద్రమోది గారి ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాల గురించి వివరించటం జరిగింది.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *