ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹರಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹರಸಿದ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ.
ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹರಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಗುರುಗಳೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹರಸಿದ ಆ ಕ್ಷಣವನ್ನು ನಾನು ಸದಾ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ.

Leave a Reply